Melden gebruik pepperspray

 • Gebruik Pepperspray valt onder de meldingsplicht geweldaanwending:
 • Ambtsinstructie, artikel 17 :
  1.  De ambtenaar die geweld heeft aangewend, meldt de feiten en omstandigheden dienaangaande, alsmede de gevolgen hiervan, onverwijld aan zijn meerdere. 
 • 2.  De melding,, wordt door de meerdere terstond vastgelegd op een daartoe door Onze Ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bij ministeriële regeling vastgestelde wijze. 
 • 3.  De melding, bedoeld in het tweede lid, wordt door de korpschef binnen 48 uur ter kennis gebracht van de officier van justitie van het arrondissement waarbinnen het geweld is aangewend, dan wel door de commandant van de Koninklijke Marechaussee van de officier van justitie te Arnhem belast met militaire zaken ingeval het een militair betreft, indien:
 • de gevolgen van het aanwenden van geweld daartoe, naar het oordeel van de korpschef of de commandant aanleiding geven,
 • het aanwenden van geweld lichamelijk letsel van meer dan geringe betekenis dan wel de dood heeft veroorzaakt, of
 • gebruik is gemaakt van een vuurwapen en daarmee een of meer schoten zijn gelost.
   
 • Onverwijld wil zeggen dat het zo snel mogelijk moet.
 • Meerdere is de leidinggevende, een hogere in rang en als die er niet is degene met de meeste dienstjaren.
 • Terstond is onmiddellijk
 • De schriftelijke rapportage dient door je meerdere ingevuld te worden, niet door de ambtenaar zelf.
Categorie: 
Pepperspray